Algemene Voorwaarden van Glasbergen Techniek, tevens handelend onder de naam De Jongens Van De WiFi en Jouw Event Live, gevestigd te (2315 TZ) Leiden aan de Willem Barentszstraat 45 en ingeschreven bij de Kamer van Koop­handel onder nummer 62166034. Deze Algemene Voorwaarden kunnen derhalve ook van toepassing zijn op overeenkomsten gesloten door voornoemde entiteiten.

Artikel 1 – Definities

1.1        In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Opdrachtnemer: Glasbergen Techniek.

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, het samenwer­kingsverband of de rechtspersoon die aan Opdrachtnemer een opdracht heeft verstrekt.

Overeenkomst: De overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. Daaronder zijn in elk geval begrepen, elke overeenkomst met betrekking tot de aankoop van goederen voor en/of het afnemen van diensten, en iedere andere opdracht die door Opdrachtgever wordt verstrekt.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1        In het geval een Overeenkomst op enig onderdeel afwijkt van de inhoud van deze Algemene Voorwaarden, prevaleert op dat onderdeel de inhoud van de Overeen­komst.

2.2        Afwijking van en aanvulling op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig in­dien deze schriftelijk en uitdrukkelijk zijn overeengekomen.

2.3        De toepasselijk­heid van enige algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, onder welke benaming dan ook, wordt door de Opdracht­nemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 – Prijzen

3.1        Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn prijzen telkens in­clusief alle te maken kosten, exclusief BTW.

Artikel 4 – Uitvoering van diensten

4.1        Opdrachtnemer kan de uitvoering van zijn diensten aan derden op-/overdragen.

Artikel 5 – Keuring

5.1        Opdrachtgever dient uiterlijk binnen vijf (5) dagen na levering de geleverde goederen aan een keuring te (doen) onderwerpen, dan wel te onderzoeken of geleverde dien­sten conform de Overeenkomst zijn uitgevoerd.

5.2        In geval van afkeuring zal Opdrachtgever Opdrachtnemer uiterlijk binnen vijf (5) dagen na de keuring van de keuringsuitslag en de reden van afkeuring in ken­nis stellen. Opdrachtgever zal de afgekeurde goederen voor rekening en risico van Opdrachtnemer (doen) op­slaan.

Artikel 6 – Facturering en betaling

6.1        Betaling van de door Opdrachtnemer toegezonden factu­ren zal geschieden uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum.

Artikel 7– Aansprakelijkheid

7.1         Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever alleen aansprakelijk voor directe schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer in de uitvoering van de Overeenkomst. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade.

7.2        Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade geleden aan de zijde van Opdrachtnemer door bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken derden, tenzij de schade het onmiddellijk en duidelijk gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid.

7.3        De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is te allen tijde beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de Overeenkomst, tenzij er sprake is van opzet.

Artikel 8 – Overmacht

8.1        Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Opdrachtgever of Opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Onder overmacht aan de zijde van Opdrachtnemer wordt in ieder geval verstaan: gebrek aan personeel, stakingen, de gevolgen van het uitbreken van een epidemie of een pandemie, wanprestatie van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden, uitval van hulpmateri­alen, liquiditeits- of solvabiliteitsproblemen bij Opdrachtnemer.

8.2        Ingeval van overmacht aan de zijde van een partij wordt de nakoming van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van de overmachtperiode, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding terzake gehouden zijn.

8.3        Indien de overmachttoestand langer duurt dan dertig (30) dagen, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddel­lijke ingang en zonder rechtelijke tussenkomst te ontbin­den, zonder dat daarbij enig recht op schadevergoeding zal ontstaan.

8.4        Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij slechts gerechtigd het reeds geleverde deel afzonderlijk te factureren.

Artikel 9 – Ongeldigheid van een of meer bepalingen

9.1        De ongeldigheid van een bepaling uit de Overeenkomst of uit deze Algemene Voorwaarden heeft geen gevol­gen voor de geldigheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst en de voorwaarden.

9.2        Indien en voor zover een bepaling uit de Overeenkomst of uit deze Algemene Voorwaarden ongeldig, of onder de gegeven omstandigheden naar maatstaven van rede­lijkheid en billijkheid onaanvaardbaar, mocht zijn, zullen partijen in overleg treden teneinde een bepaling overeen te komen ter vervanging van de nietige of vernietigde be­paling, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 10 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1       De rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en Opdracht-nemer wordt beheerst door Nederlands recht, zulks met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

10.2       Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gesloten Overeenkomst, dan wel overeenkomsten die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, worden uitsluitend be­slecht door de bevoegde rechter te Den Haag.

Hier kan je onze algemene voorwaarden downloaden.